• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Profil verejného obstarávania

Profil verejného obstarávateľa

Obec Turnianska Nová Ves je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

V zmysle § 22 zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje obec Turnianska Nová Ves na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie informácie.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ:                      Obec Turnianska Nová Ves

Sídlo:                                                 Turnianska Nová Ves 84, 044 02

IČO:                                                    00324531

DIČ:                                                    2020746156

Bankové spojenie:                            VÚB a.s.,

Číslo účtu:                                         18322542/0200

Štatutárny zástupca:                        János Koleszár, starosta obce

Telefónne číslo:                                 055/4662382

Email:                                                 turnianskanovaves@centrum.sk

Nadlimitné zakázky

  Podlimitné zakázky

  Prieskum trhu

  Pečať rozvoja obce

  Úradné hodiny

  Pondelok: 8:00 - 16:00
  Utorok: 8:00 - 16:00
  Streda: 8:00 - 16:30
  Štvrtok: 8:00 - 16:00
  Piatok: 8:00 - 15:30

  Fotogaléria

  Kalendár