SlovenskýMagyarEnglish

Evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)

Osvedčením o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) podľa zákona č. 219/1991 Zb. obec registruje do evidencie na základe písomnej žiadosti žiadateľa.

Žiadosť o zápis do evidencie SHR podáva fyzická osoba, ktorá osobne alebo pomocou iných osôb vykonáva poľnohospodársku výrobu alebo hospodári v lesoch.

Potrebujete

 • list vlastníctva, príp. nájomnú zmluvu k nehnuteľnosti, v ktorej sa bude činnosť vykonávať
 • pri podnikaní v živočíšnej výrobe stanovisko Regionálnej veterinárnej správy 

Poplatky

Nájdete v časti: Cenník

Lehota na vybavenie

 • 30 dní

Žiadateľ obdrží dva originály Osvedčenia na Krajskej správe Štatistického úradu príslušného kraja, pod ktorý spadá, kde zároveň požiada o pridelenie IČO, pokiaľ ho už ako podnikateľ nemá pridelené. Za pridelenie IČO sa štatistickému úradu platí správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov.

Po vydaní „Osvedčenia o zápise do evidencie SHR" je povinnosť odovzdať jeden originál osvedčenia a doklad o pridelení IČO na obecný úrad. Druhý originál si ponechá žiadateľ.

Pri zmene adresy sídla hospodárskej usadlosti, mena SHR, zmeny adresy trvalého pobytu a pod. je potrebné o túto zmenu písomne požiadať

  Na zrušenie osvedčenia o zápise SHR  v evidencii obce  a ukončenie poľnohospodárskej výroby je potrebné písomne požiadať.

  Potrebujete

  • originál vydaného „Osvedčenia o zápise do evidencie SHR."

  Lehota na vybavenie: 30 dní

  Legislatíva

  Zákon č. 219/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov