SlovenskýMagyarEnglish

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Obec Turnianska Nová Ves je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

V zmysle § 22 zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje obec Turnianska Nová Ves na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie informácie.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Turnianska Nová Ves
Sídlo: Turnianska Nová Ves 84, 044 02
IČO: 00324531
DIČ: 2020746156
Bankové spojenie: VÚB a.s.,
Číslo účtu: 18322542/0200
Štatutárny zástupca: János Koleszár, starosta obce
Telefónne číslo: 055/4662382
Email: turnianskanovaves@centrum.sk