SlovenskýMagyarEnglish

ODVOZ ODPADU

 • Papier
  17. JÚN 2024
  dnes
 • Komunál
  28. JÚN 2024
  Piatok
 • Plasty
  02. JÚL 2024
  Utorok
 • Nebezpečný odpad
  03. JÚL 2024
  Streda
TURNIANSKA NOVÁ VES Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC TURNIANSKA NOVÁ VES

Chotár obce bol osídlený už v praveku, čo dokázajú tu nájdené archeologické nálezy. V polohe Drozdová južne od viníc bola objavená kamenná industria neolotického rázu a niekoľko úlomkov hallštattskej keramiky, v polohe Kenderföld sa našli výrazné nálezy z doby laténskej, rímkej a včasnoslovanského obdobia. V polohe Alsó - Hármasholdas sa našli zlomky bukovohorskej keramiky a včasnoslovanská keramika datovaná do 8.- 9. stor. Je to jedno z najstarších slovanských sídlisk na východnom Slovensku. Na vrchu Várhegy sa našli podobné archeologické nálezy, navyše tu bolo zemné hradisko, o ktorom sa ale nezachovala žiadna písomná zmienka a pravdepodobne ho vybudovali Slovania. Podľa Anonymovej Gesta Hungarorum sa v tunajšom okolí po zápore vlasti usadila časť Maďarov pod vedením vojvodu Borsa. Tí kolonizovali aj údolie rieky Bodvy a tak riedko obsadené územie začalo byť osídlené hustejšie.